Betydelsen av mobilanvändning under gymnasierasterna

I min magisteravhandling ”Mobiltelefonens roll i social interaktion : Gymnasisters skärmvisningar under skoldagens raster” studerade jag hur mobilanvändningen har en betydelse för vad som händer i gymnasieskolan, utanför lektionstid.

I avhandlingen gjorde jag samtalsanalyser på sekvenser ur Textmötens material där en fokuselev visade den egna mobilskärmen för andra under rasterna, sk. skärmvisningar. Avhandlingens främsta bidrag är iakttagelsen att mobilens specifika egenskaper har en betydelse för vad som händer i interaktionen när skärmen visas. Betydelsen är inte enimage001bart inneboende i objektet – den är knuten till samtalets sekventiella organisationer, sociala överenskommelser och de val som deltagare gör i interaktion.

Genom skärmvisningarna delade fokuseleverna med sig av innehåll, bidrog till interaktionen och skapade nya aktiviteter. En skärmvisning fungerade inkluderande när den bidrog till att fler i elevgruppen fick tillgång till ett visst skärminnehåll. Skärmvisningen fungerade också exkluderande då den enbart visades för en person i gruppen. Skärm-visningarna gjordes över lag i relation till omgivande tal eller andra verbala resurser, som t.ex. skratt, varigenom deltagarna visade eller reagerade på skärmens relevanta meningsbärande element. Således står också vad som sägs i samband med en skärmvisning i relation till skärmens innehåll.

I analysen identifierades därtill tre centrala faktorer som var av betydelse för vad som hände i interaktionen: skärmens litenhet, ägarskap och användarhistorik. Dessa bidrog till att mobiltelefonens ägare kunde kontrollera skärminnehållets distribution, och tycktes bidra till att ägaren antogs ha mer kunskap än andra i gruppen om ett visat skärminnehåll.

Resultaten är av relevans för all slags verksamhet som vill inkludera digitala skärmar i sociala aktiviteter. Hurdana aktiviteter och tal vill man att ska uppstå kring en skärm? Vilka konsekvenser har valet av skärmars storlek för den sociala dynamiken? Vilken skillnad har det för deltagares roller i samtal om de använder egna skärmar, eller en gemensam skärm?

Elin Johansson

Magisterstuderande i pedagogik
Helsingfors universitet